Cover voor Veelgestelde vragen vitaal werken

Veelgestelde vragen vitaal werken

Heb je als leidinggevende een vraag over de vitaliteitsregeling? Hieronder vind je een overzicht van de meestgestelde vragen, met de antwoorden. Kom je er niet uit of wil je je vraag liever persoonlijk stellen? Mail of bel de Helpdesk Vitaliteitsregeling op info@veiligengezond.nl of 0317 47 12 23.

Over de vitaliteitsregeling

 • Je medewerker kan vanaf zijn of haar 60e jaar 80% gaan werken, met behoud van 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw.

 • De vitaliteitsregeling helpt je medewerker om het werk langer vol te houden. Deze heeft immers (naar rato) één extra dag vrij per week. Daarmee is er meer tijd voor herstel, mantelzorg of hobby’s.

 • De vitaliteitsregeling is op brancheniveau kostenneutraal ingevoerd. Sinds 1 januari 2016 heeft iedereen een vakantiedag (naar rato) ingeleverd. Verder zijn de seniorendagen en de jubileumdagen afgeschaft. Hiermee wordt geld vrijgemaakt om de vitaliteitsregeling uit te voeren.

 • Ja. Bij deelname aan de vitaliteitsregeling worden de bovenwettelijke vakantie-uren ingeleverd. Je medewerker houdt dan, naast de 10% doorbetaalde vrije tijd per week, nog 4 weken vakantie over. Natuurlijk kun je in overleg met je medewerker afspreken dat deze in drukke periodes een aantal dagen extra werkt zodat de medewerker in een andere periode wat extra dagen op kan nemen.

Nu deelnemen aan de vitaliteitsregeling, of later?

 • Ja. De medewerker kan de vitaliteitsregeling later laten ingaan. Deze beslissing of keuze van de medewerker mag alleen niet contractueel (bij aanvang of verlenging arbeidsovereenkomst) worden afgesproken.
 • Ja. Ook voor parttimers geldt 80% werken, 90% salaris en 100% pensioenopbouw.
 • Daarvoor moet je samen met de medewerker het aanmeldformulier invullen.
 • Ja. Vul daarvoor samen met je medewerker het formulier Melding geen deelname vitaliteitsregeling in.
 • De werkgever is verplicht om mee te werken. Mochten er problemen zijn, dan kunnen werkgever en medewerker hun verschil van mening voorleggen aan de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden. Als de medewerker lid is van CNV of FNV kan de medewerker ook naar de vakbond gaan. Je kunt de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden bereiken via info@veiligengezond.nl of de Helpdesk Vitaliteitsregeling, Antwoordnummer 304, 6700 WB Wageningen.
 • Ja. Daarvoor moet de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden toestemming geven. De medewerker neemt het initiatief. Werkgever en medewerker vullen samen het formulier Melding beëindiging vitaliteitsregeling in en sturen dit op naar de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden.
 • De vitaliteitsregeling zal naar verwachting niet worden afgeschaft, maar hooguit worden aangepast. Alle werknemers in de bakkerijsector hebben immers sinds 1 januari 2016 een vakantiedag, seniorendagen en jubileumdagen moeten inleveren. Ook maken al veel medewerkers gebruik van deze regeling. Deze wordt dus niet zomaar teruggedraaid.
 • Dat kan alleen als werkgever en medewerker het daarover samen eens zijn. Let wel op dat er veel correcties moeten plaatsvinden. Dit zijn bijvoorbeeld correcties van het aantal betaalde en onbetaalde vrije dagen, van pensioenpremie en salaris.
 • Ja. Het moet wel in goed overleg gebeuren. Soms is de vitaliteitsregeling een goed middel om het werk te kunnen volhouden. Vraag hiervoor advies aan de bedrijfsarts. Mochten er problemen ontstaan met de verzuimverzekeraar, dan wil de Helpdesk Vitaliteitsregeling daar graag bij worden betrokken. Je kunt de Helpdesk Vitaliteitsregeling bereiken via info@veiligengezond.nl of 0317 47 12 23.
 • Ja, als je daar als werkgever aan wilt meewerken. De medewerker krijgt een nieuw contract waarin je aangeeft of, en zo ja welke onderdelen van de Cao Bakkersbedrijf van toepassing is of zijn. Het is niet nodig om opnieuw een aanmeldingsformulier in te vullen.
 • Je moet je medewerker in dat geval zelf afmelden bij het pensioenfonds.
 • Je kunt alsnog het aanmeldformulier invullen. Er wordt een correctie doorgevoerd op de pensioenpremie.

Werktijden en overwerk

 • Het uitgangspunt is dat de medewerker een extra vrije dag (naar rato) per week krijgt. Je bepaalt samen hoe het nieuwe rooster eruit komt te zien.
 • Je mag altijd andere afspraken maken met je medewerker, mits jullie het er samen over eens zijn.
 • Neem daarvoor contact op met de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden. Deze zal je vragen om je standpunt schriftelijk uit te leggen. Je kunt de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden bereiken via info@veiligengezond.nl of de Helpdesk Vitaliteitsregeling, Antwoordnummer 304, 6700 WB Wageningen.
 • De vitaliteitsregeling kan ingaan op de dag dat de medewerker 60 jaar wordt. In dit geval dus op 14 november.
  • Stel dat een medewerker voorafgaand aan de vitaliteitsregeling 40 uur per week werkt (160 uur per 4 weken), dan is sprake van een overurentoeslag van 8 uur x 25% x functie-uurloon.
  • Bij de vitaliteitsregeling wordt de arbeidsduur van 40 uur per week aangepast naar 32 uur (80%). Dat is 128 uur per 4 weken. Met andere woorden: geen overurentoeslag.
  • Voor zover sprake is van een overurentoeslag, wordt deze aangepast aan de nieuwe arbeidsduur. In dit geval van 8 uur x 25% x functie-uurloon naar 0.
  • Artikel 2.12 en 3.8 (meer dan 152 uur per 4 weken: overurentoeslag) blijven gewoon van kracht.
 • Je mag volgens de cao onder bepaalde voorwaarden vakantie-uren inhouden bij arbeidsongeschiktheid. Echter, het totaal aantal vakantie-uren van de medewerker mag nooit onder het wettelijk minimum komen. Per jaar heeft de medewerker recht op 4 keer het aantal dagen dat hij of zij per week werkt.

Berekening van salaris en premies

 • De referteperiode moet representatief zijn voor de arbeidsduur. In het Burgerlijk Wetboek wordt als regel 3 maanden gebruikt (voorbeeld: artikel 7:610a en 610b BW). In artikel 18.3 cao staat: “…, van 3 volledige maanden voorafgaande aan ….”. Indien deze periode niet representatief is voor de arbeidsduur (denk aan de decembermaand), dan mag ook een jaar als referteperiode worden genomen.
 • De grondslag voor het Sociaal Fonds (premie) en de WGA-gatverzekering is het vitaliteitsloon. Dat is, afhankelijk van het nieuwe rooster, (ongeveer) 90% van het loon voorafgaande aan de deelname aan de vitaliteitsregeling.
 • Met de loonberekeningsmodule kun je het vitaliteitsloon, het nettoloon en de premies berekenen. De gebruikersnaam is 2013 Het wachtwoord is CAOlonen  
 • De aanpassing van de arbeidsduur (van 100% naar 80%) bij de invoering van de vitaliteitsregeling brengt geen wijziging met zich mee van de fiscaal minimale franchise die al van toepassing is.

Excedentregeling

 • De vitaliteitsregeling is opgenomen in de CAO Bakkersbedrijf. Is de CAO Bakkersbedrijf van toepassing verklaard in de arbeidsovereenkomst van je medewerker? Dan heeft je medewerker ook recht op de vitaliteitsregeling. De vitaliteitsregeling geldt ook voor medewerkers die meedoen aan de excedentregeling van het Pensioenfonds Bakkersbedrijf. De excedentregeling is opgenomen in het pensioenreglement (opent in nieuw venster). Het pensioenreglement is met uitzondering van een aantal artikelen van toepassing op de excedentregeling. De vitaliteitsregeling wordt daarbij niet uitgezonderd. Dat betekent dus dat de vitaliteitsregeling ook van toepassing is op het ‘excedentdeel’ van het salaris.
 • Voor de basisregeling, dat is de regeling voor het gedeelte van het salaris onder de € 57.300 (2020), geldt:
  • De pensioenopbouw blijft ongewijzigd (100%). De premieafdracht voor de werkgever aan het Pensioenfonds blijft dan ook 100%.
  • De premieverdeling (werkgever/werknemer) wordt geregeld via de vitaliteitsregeling. Dat betekent dat de premieverdeling over de eerste 90% van het salaris wordt berekend volgens de afspraken in de sector. De premie over de resterende 10% wordt door de werkgever betaald.
  Zie ook het infoblad voor het berekenen van de pensioenpremie. Voor de excedentregeling geldt:
  • De pensioenopbouw blijft ook voor het excedentgedeelte ongewijzigd (100%). De premieafdracht voor de werkgever aan het Pensioenfonds blijft ook hier 100%.
  • Je maakt samen met je medewerker afspraken over de premieverdeling.
 • De vitaliteitsregeling is niet van toepassing op excedentregelingen van verzekeraars. Voor die excedentregelingen geldt:
  • De pensioenopbouw over het excedentdeel wordt afgestemd op het (vitaliteits)loon dat wordt betaald (90%). De premieafdracht voor de werkgever aan de verzekeraar wordt 90%.
  • Je maakt samen met je medewerker afspraken over de premieverdeling.

Overige vragen

 • Aan de medewerker wordt eenmalig uitgekeerd:
  • 50% van het brutomaandloon bij een dienstverband van 25 jaar;
  • 75% van het brutomaandloon bij een dienstverband van 30 jaar;
  • 100% van het brutomaandloon bij een dienstverband van 40 jaar.
 • De vitaliteitsregeling beperkt de arbeidsduur met 20%. Wanneer de medewerker nog minder uren wil werken, dan heeft deze voor deze aanvullende verlaging van het aantal uren per week wél je toestemming nodig. De nieuwe arbeidsduur is de basis voor het berekenen van het vitaliteitsloon (x 9/8).
 • De vitaliteitsregeling betekent een aanpassing van de arbeidsduur, en daarmee van de arbeidsovereenkomst. Deze aanpassing is van toepassing tussen de contractspartijen werkgever en werknemer en moet (administratief) gefaciliteerd worden door de werkgever. De handtekening brengt tot uitdrukking dat de werkgever hiervan op de hoogte is. De datum waarop de vitaliteitsregeling ingaat, moet in onderling overleg worden vastgesteld.
 • Nee, er is geen recht op compensatie als je niet deelneemt aan de vitaliteitsregeling.
 • De hoogte van de uitkering wordt bepaald aan de hand van het inkomen voordat de medewerker werkloos werd. Als de medewerker meedoet met de regeling, is dat het vitaliteitsloon. De WW-uitkering bedraagt in de eerste 2 maanden 75% van het vitaliteitsloon (90%) en daarna, afhankelijk van het aantal dienstjaren, 70% van het vitaliteitsloon (90%).
 • De vitaliteitsregeling is op werkgeversniveau geregeld. Er moet daarom opnieuw een aanmeldformulier ingevuld worden.
 • Deze informatie vind je op de pagina Vitaliteitsregeling voor leidinggevenden, onder het kopje Loonaangifte en pensioenpremie bij deelname.