Cover voor Veelgestelde vragen vitaal werken

Veelgestelde vragen vitaal werken

Heb je een vraag over de vitaliteitsregeling? Hieronder vind je een overzicht van de meestgestelde vragen, met de antwoorden. Kom je er niet uit of wil je je vraag liever persoonlijk stellen? Mail of bel de Helpdesk Vitaliteitsregeling op info@veiligengezond.nl of 0317 47 12 23.

Over de vitaliteitsregeling

 • Je kunt vanaf je 60e jaar 80% gaan werken. Je behoudt 90% van je salaris en 100% van je pensioenopbouw.

 • De vitaliteitsregeling helpt je om het werk langer vol te houden. Je hebt immers (naar rato) één extra dag vrij per week. In die dag kun je tot rust komen of activiteiten doen waar je anders geen tijd voor hebt, zoals mantelzorg of een hobby.

 • Sinds 1 januari 2016 heeft iedereen een vakantiedag (naar rato) ingeleverd. Verder zijn de seniorendagen en de jubileumdagen afgeschaft. Hiermee is geld vrijgemaakt om de vitaliteitsregeling uit te voeren.

 • Als je meedoet aan de vitaliteitsregeling, heb je 4 weken vakantie.

  • Bovenwettelijke vakantie-uren vervallen. Daar krijg je wekelijkse vrije tijd voor terug, die deels wordt doorbetaald.
  • Natuurlijk kun je met je werkgever afspreken dat je een aantal dagen extra werkt als het druk is. Als het dan weer rustiger is, kun je extra dagen opnemen.

Nu deelnemen aan de vitaliteitsregeling, of later?

 • Ja. Je kunt beslissen om de vitaliteitsregeling later te laten ingaan. Deze beslissing of keuze mag alleen niet contractueel (bij aanvang of verlenging arbeidsovereenkomst) worden afgesproken.
 • Ja. Ook voor parttimers geldt 80% werken, 90% salaris en 100% pensioenopbouw.
 • Daarvoor vul je samen met je werkgever of leidinggevende het aanmeldformulier in.
 • Ja. Vul daarvoor samen met je werkgever of leidinggevende het formulier Melding geen deelname vitaliteitsregeling in.
 • Je werkgever is verplicht om mee te werken aan de vitaliteitsregeling. Als er problemen zijn, kunnen werkgever en medewerker hun verschil van mening voorleggen aan de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden. Als je lid bent van CNV of FNV kun je ook naar de vakbond gaan.
 • Ja. Daarvoor moet de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden wel toestemming geven. Jij als medewerker neemt daarvoor het initiatief. Samen met je werkgever vul je het formulier Melding beëindiging vitaliteitsregeling in en stuur je dit op naar de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden.
 • De vitaliteitsregeling zal naar verwachting niet worden afgeschaft, maar hooguit worden aangepast. Alle werknemers in de bakkerijsector hebben immers vanaf 1 januari 2016 vakantiedagen, seniorendagen en jubileumdagen moeten inleveren. Ook maken al veel medewerkers gebruik van deze regeling. Deze wordt dus niet zomaar teruggedraaid.
 • Dat kan alleen als je werkgever daarmee akkoord gaat. Er moeten namelijk veel correcties worden doorgevoerd, zoals het aantal betaalde en onbetaalde vrije dagen, pensioenpremie en salaris.
 • Ja. Het moet wel in goed overleg met je werkgever gebeuren. Soms is de vitaliteitsregeling een goed middel om het werk te kunnen volhouden. Vraag hiervoor advies aan de bedrijfsarts.
 • Ja, als je werkgever daaraan wil meewerken. Je krijgt een nieuw contract waarin aangegeven wordt of, en zo ja welke onderdelen van de Cao Bakkersbedrijf van toepassing is of zijn. Het is niet nodig opnieuw om een aanmeldingsformulier in te vullen.
 • Je werkgever moet je afmelden bij het pensioenfonds.
 • Je werkgever kan alsnog het aanmeldingsformulier downloaden, invullen en mailen naar info@veiligengezond.nl. Er wordt een correctie doorgevoerd op de pensioenpremie.

Werktijden en overwerk

 • Het uitgangspunt is dat je een extra vrije dag per week krijgt. Als je parttime werkt, zijn je vrije uren naar verhouding van het aantal uren dat je werkt. Je bepaalt samen met je werkgever hoe het nieuwe rooster eruit komt te zien.
 • Je mag altijd andere afspraken maken met je werkgever, als jullie het er samen over eens zijn.
 • Jij en je werkgever kunnen daarvoor contact opnemen met de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden. Deze zal je vragen om je standpunt schriftelijk uit te leggen. Als je lid bent FNV of CNV kun je ook contact met hen opnemen.
 • De vitaliteitsregeling kan ingaan op de dag dat je 60 jaar wordt. In dit geval dus op 14 november.
 • Stel dat je voorafgaand aan de vitaliteitsregeling 40 uur per week werkt (160 uur per 4 weken) dan is sprake van een overurentoeslag van 8 uur x 25% x functie-uurloon. Bij de vitaliteitsregeling wordt de arbeidsduur van 40 uur per week aangepast naar 32 uur (80%). Dat is 128 uur per 4 weken. Met andere woorden: geen overurentoeslag. Voor zover sprake is van een overurentoeslag, wordt deze aangepast aan de nieuwe arbeidsduur. In dit geval van 8 uur x 25% x functie-uurloon naar 0. Artikel 2.12 en 3.8 (meer dan 152 uur per 4 weken: overurentoeslag) blijven gewoon van kracht.
 • Je werkgever mag volgens de cao onder bepaalde voorwaarden vakantie-uren inhouden bij arbeidsongeschiktheid. Echter, je totaal aantal vakantie-uren mag nooit onder het wettelijk minimum komen. Per jaar heb je recht op 4 keer het aantal uren dat je per week werkt.
 • In de regeling staat niet dat deze dagen gecompenseerd worden. Op bedrijfsniveau kan dit wel anders geregeld zijn, zie daarvoor je contract.

Berekening van salaris en premies

 • De referteperiode moet representatief zijn voor de arbeidsduur. In het Burgerlijk Wetboek wordt als regel 3 maanden gebruikt (voorbeeld: artikel 7:610a en 610b BW). In artikel 18.3 cao staat: “…, van 3 volledige maanden voorafgaande aan ….”. Als deze periode niet representatief is voor de arbeidsduur (bijvoorbeeld de decembermaand), dan mag ook een jaar als referteperiode worden genomen.
 • De grondslag voor het Sociaal Fonds (premie) en de WGA-gatverzekering is het vitaliteitsloon. Dat is, afhankelijk van het nieuwe rooster, (ongeveer) 90% van het loon voorafgaand aan de deelname aan de vitaliteitsregeling.
 • Met de loonberekeningsmodule kun je het vitaliteitsloon, het nettoloon en de premies berekenen. De gebruikersnaam is 2013 Het wachtwoord is CAOlonen
 • De vakantietoeslag wordt berekend over het vitaliteitsloon.
 • De aanpassing van de arbeidsduur (van 100% naar 80%) bij de invoering van de vitaliteitsregeling brengt geen wijziging met zich mee van de fiscaal minimale franchise die al van toepassing is.
 • Met de loonberekeningsmodule kun je de pensioenpremie berekenen.

Excedentregeling

 • De vitaliteitsregeling is opgenomen in de Cao Bakkersbedrijf. Is de Cao Bakkersbedrijf van toepassing verklaard in je arbeidsovereenkomst? Dan heb je ook recht op de vitaliteitsregeling. De vitaliteitsregeling geldt ook voor werknemers die meedoen aan de excedentregeling van het Bakkers Pensioenfonds. De excedentregeling is opgenomen in het pensioenreglement (opent in nieuw venster). Het pensioenreglement is met uitzondering van een aantal artikelen van toepassing op de excedentregeling. De vitaliteitsregeling wordt daarbij niet uitgezonderd. Dat betekent dus dat de vitaliteitsregeling ook van toepassing is op het ‘excedentdeel’ van het salaris.
 • Voor de basisregeling, dat is de regeling voor het gedeelte van het salaris onder de € 57.300 (2020), geldt:
  • De pensioenopbouw blijft ongewijzigd (100%). De premieafdracht door de werkgever aan het Pensioenfonds blijft dan ook 100%.
  • De premieverdeling (werkgever/werknemer) wordt geregeld via de vitaliteitsregeling. Dat betekent dat de premieverdeling over de eerste 90% van het salaris wordt berekend volgens de afspraken in de sector. De premie over de resterende 10% wordt door je werkgever betaald.
  Zie ook het infoblad voor het berekenen van de pensioenpremie (opent in nieuw venster). Voor de excedentregeling geldt:
  • De pensioenopbouw blijft ook voor het excedentgedeelte ongewijzigd (100%). De premieafdracht door de werkgever aan het Pensioenfonds blijft ook hier 100%.
  • Je maakt samen met je werkgever afspraken over de premieverdeling.
 • De vitaliteitsregeling is niet van toepassing op excedentregelingen van verzekeraars. Voor die excedentregelingen geldt:
  • De pensioenopbouw over het excedentdeel wordt afgestemd op het (vitaliteits)loon dat wordt betaald (90%). De premieafdracht door de werkgever aan de verzekeraar wordt 90%.
  • Je maakt samen met je werkgever afspraken over de premieverdeling.

Overige vragen

 • Je krijgt eenmalig uitgekeerd:
  • 50% van het bruto maandloon bij een dienstverband van 25 jaar;
  • 75% van het bruto maandloon bij een dienstverband van 30 jaar;
  • 100% van het bruto maandloon bij een dienstverband van 40 jaar.
 • Met de vitaliteitsregeling ga je 20% minder werken. Wanneer je nog minder uren wilt werken, heb je toestemming van je werkgever nodig. De nieuwe arbeidsduur is de basis voor het berekenen van het vitaliteitsloon.
 • De vitaliteitsregeling betekent een aanpassing van de arbeidsduur, en daarmee van de arbeidsovereenkomst. Deze aanpassing is van toepassing tussen de contractspartijen, werkgever en werknemer, en moet (administratief) mogelijk gemaakt worden door de werkgever. De handtekening geeft aan dat je werkgever hiervan op de hoogte is. De datum waarop de vitaliteitsregeling ingaat, moeten jullie in onderling overleg vaststellen.
 • Nee, er is geen recht op compensatie als je niet deelneemt aan de regeling.
 • De hoogte van de uitkering wordt bepaald aan de hand van het inkomen dat je verdiende voordat je werkloos werd. Als je meedoet met de regeling is dat het vitaliteitsloon. De WW-uitkering bedraagt in de eerste 2 maanden 75% van het vitaliteitsloon (90%) en daarna, afhankelijk van het aantal dienstjaren, 70% van het vitaliteitsloon (90%).
 • Er moet opnieuw een aanmeldingsformulier voor de vitaliteitsregeling ingevuld en gemaild worden naar info@veiligengezond.nl.