Cover voor Veelgestelde vragen ORBA

Veelgestelde vragen ORBA

Hieronder vind je een overzicht van de meestgestelde vragen over ORBA.

  Begrippen

  • Bij de indeling van de bedrijfsfunctie worden het geldende functieloon en, indien van toepassing, de diplomatoeslag, de Persoonlijke Toeslag Nieuw Toeslagen Systeem (PTNTS, artikel 7.2) en de persoonlijke toeslag bij elkaar opgeteld en omgerekend naar een uurloon, genaamd: garantie-uurloon. Wanneer de werknemer uiterlijk in december 2012 slaagt voor zijn examen, maakt de bijbehorende diplomatoeslag ook deel uit van het garantie-uurloon. Vervolgens wordt in de salarisschaal die vanaf 1 januari 2013 bij de functie hoort gezocht naar het functie-uurloon dat gelijk is aan, of naast hoger is dan, het garantie-uurloon. Het aldus gevonden functie-uurloon is per 1 januari 2013 op de werknemer van toepassing, ongeacht of de bij dat functieloon behorende leeftijd of het aantal functiejaren overeenstemmen met de werkelijke leeftijd of aantal functiejaren van de werknemer. Bij de verdere toepassing van het functiejarensysteem wordt ervan uitgegaan dat de werknemer per 1 januari 2013 de leeftijd of het aantal functiejaren heeft dat bij het betreffende uurloon past. De toeslag voor het werken op bepaalde uren, zoals vermeld in artikel 2.30, wordt berekend over het in de salarisschaal gevonden functie-uurloon.
  • Er is sprake van een (per 1 januari 2013 ontstane) persoonlijke toeslag wanneer het garantie-uurloon hoger is dan het maximum van de nieuwe salarisschaal die van toepassing is bij de functie. Deze persoonlijke toeslag is gelijk aan het verschil tussen het garantie-uurloon en het hoogste bedrag uit de betreffende salarisschaal, vermenigvuldigd met het gemiddeld aantal uren per week dat de werknemer, binnen een loonbetalingstijdvak, werkzaam is. Deze persoonlijke toeslag wordt verhoogd met de in artikel 1.4 beschreven percentages.
  • Een functiegroep is een verzameling van referentiefuncties die door het soort werkzaamheden/de focus van de functie verwant zijn (productie, ICT, algemeen, financieel-administratief, etc.). Een salarisschaal is de schaal waarin de bedrijfsfunctie wordt ingedeeld na vergelijking met één of meer referentiefuncties. De salarisschaal geeft inzicht in de conform cao afgesproken salarisbandbreedte.
  • Dat is afhankelijk van de oorzaak waarover de twijfel ontstaat. Als de twijfel voortkomt uit een mogelijk te hoge inschaling, zal een hoger niveau van de referentiefunctie uit de NOK uitkomst kunnen bieden. Ditzelfde geldt voor een mogelijk te lage inschaling. Wanneer er echter sprake is van een functie die inhoudelijke aspecten van meerdere referentiefuncties in zich heeft, kan juist een andere functie die inhoudelijke verwantschap vertoont uitkomt bieden.

  Persoonlijke toeslag (PT)

  • Er is sprake van een (per 1 januari 2013 ontstane) persoonlijke toeslag wanneer het garantie-uurloon hoger is dan het maximum van de nieuwe salarisschaal die van toepassing is bij de functie. Deze persoonlijke toeslag is gelijk aan het verschil tussen het garantie-uurloon en het hoogste bedrag uit de betreffende salarisschaal, vermenigvuldigd met het gemiddeld aantal uren per week dat de werknemer, binnen een loonbetalingstijdvak, werkzaam is. Deze persoonlijke toeslag wordt verhoogd met de in artikel 1.4 beschreven percentages.
  • Een nieuwe persoonlijke toeslag ontstaat wanneer het garantie-uurloon van een specifieke medewerker per 1 januari 2013 hoger is dan het maximaal haalbare schaalsalaris in de van toepassing zijnde salarisschaal.
  • De nieuwe PT wordt meegenomen bij de totstandkoming van vakantiegeld en pensioen en is onderdeel van het SV-loon. De nieuwe PT wordt tevens geïndexeerd op basis van cao-verhogingen. De persoonlijke toeslag heeft echter geen invloed op de onregelmatigheidstoeslag. Deze wordt berekend over het schaalsalaris. Zie hiertoe artikel 2.35 lid d en 4.25 lid d van de cao.
  • Nee, beide partijen (werkgever én werknemer) moeten instemmen met de regeling. Wanneer er geen overeenstemming is duurt de nieuwe persoonlijke toeslag voort tot einde dienstverband, ongeacht het aantal jaren werkzaam in de branche.
  • Ja.
  • De oude persoonlijke toeslag (indien aanwezig) is ontstaan uit een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer. Cao-partijen zijn voor het vaststellen van het garantie-uurloon per 1 januari 2013 uitgegaan van een persoonlijke toeslag die structureel en voor onbepaalde tijd deel uitmaakt van het vaste salaris. Een persoonlijke toeslag die incidenteel en onder bepaalde voorwaarden verstrekt wordt, valt buiten het garantie-uurloon. De nieuwe persoonlijke toeslag ontstaat uit de cao-artikelen 2.35.c of 4.25.c. en mag, met uitzondering van de tijdelijke afkoopregelingen in de artikelen 2.35.e t/m i of 4.25.e t/m i, niet met wederzijds goedvinden worden beperkt. Afwijken van de cao in negatieve zin voor de werknemer is immers niet toegestaan.

  Werken met ORBA

  • De referentiefuncties zijn, gesorteerd op alfabetische volgorde, in Word-format beschikbaar. Tevens is in de omschrijvingen voorgesorteerd welke onderdelen in de omschrijving extra aandacht vragen wanneer men de referentiefunctie wil gebruiken als bron om te komen tot een bedrijfsfunctieomschrijving.
  • In de bijlage van de cao is in deel 2 het stappenplan voor de indeling van bedrijfsfuncties weergegeven. Daarnaast is onder § 4.2 van hetzelfde bijlagenboekje het ORBA-indelingsformulier opgenomen. Dit formulier is tevens digitaal beschikbaar op deze website. Indien een toepasser (nog) meer houvast wil, verwijzen we naar deel 3 van het bijlagenboekje. Hierin is het totaal aantal ORBA-punten aangegeven per referentiefunctie. Wanneer men beschikt over de ORBA-grenzen van de salarisschalen is men in staat vast te stellen hoever de waardering in ORBA-punten nauwkeurig van een referentiefunctie af ligt van de salarisschaalgrens. Ondanks de hulpmiddelen is het aan de toepasser om op basis van een beargumenteerde redenering aan te geven hoe de bedrijfsfunctie zich verhoudt ten opzichte van een referentiefunctie.
  • Vanaf 1 juli 2012 worden leerlingen waarvan de arbeidsovereenkomst aanvangt op of na 1 juli 2012, afhankelijk van de functie waarvoor wordt opgeleid, ingedeeld in de salarisschalen van hoofdstuk 2A of 4A conform de indelingsinstructies in Bijlage F van de cao. Vanaf 1 januari 2013 worden leerlingen, afhankelijk van de functie waarvoor wordt opgeleid ingeschaald conform hoofdstuk 2B of 4B met de overgangsvoorschriften van artikel 2.35 en 4.25.
  • Uitzendkrachten: Artikel 15.3.b. De werkgever (inlener) is verplicht zich ervan te verzekeren dat aan uitzendkrachten/vakkrachten (ten minste een half jaar werkervaring in de bakkerijsector), die aan zijn onderneming ter beschikking zijn gesteld, gedurende de eerste 26 weken van de terbeschikkingstelling loon en overige vergoedingen worden betaald overeenkomstig het bepaalde in de hoofdstukken 2, 2A, 2B, 3, 4, 4A, 4B en 5 van deze cao, met dien verstande dat deze uitzendkrachten/vakkrachten geacht worden te zijn ingedeeld in:
   • salarisschaal 1 (Hoofdstuk 2B) voor productiepersoneel,
   • salarisschaal 2 (Hoofdstuk 2B) voor administratief personeel,
   • salarisschaal 2 (Hoofdstuk 4B) voor verkooppersoneel en
   • salarisschaal 2 (Hoofdstuk 4B) voor bezorgers.
   Na de 26 weken zijn de salarisschalen van toepassing die overeenkomen met de van toepassing zijnde referentiefuncties. Payrollwerknemers: Artikel 15.4.a. De werkgever (inlener) is verplicht zich ervan te verzekeren dat aan payrollwerknemers die aan zijn onderneming ter beschikking zijn gesteld, worden betaald overeenkomstig het bepaalde in hoofdstukken 2, 2A, 2B, 3, 4, 4A, 4B, 5 en 6 van deze cao.
  • De toeslag voor het werken op bepaalde uren (34% / 37% / 50% / 100%) zoals beschreven in artikel 2.30 wordt berekend over het in de salarisschaal gevonden functie-uurloon, waarbij het nieuwe toeslagbedrag niet lager mag zijn dan het toeslagbedrag dat gemiddeld in de laatste 6 maanden, voorafgaande aan de indeling van de bedrijfsfunctie, is verdiend. Voorbeeld: 1e Banketbakker Kees (zie brochure Aan de slag met ORBA, blz. 31, kopje ‘presentatiemateriaal’): Kees werkt gemiddeld 19 onregelmatige uren (18.00-06.00 uur) per week en ontvangt daarvoor € 405,90 bruto per maand (34% x € 14,50 x 19 x 4,33) aan onregelmatigheidstoeslag. Kees wordt per 1 januari 2013 ingedeeld in salarisschaal 5 met 11 functiejaren (Banketbakker III) en heeft een garantie-uurloon van € 15,91 en een nieuw functie-uurloon van € 15,40. De nieuwe onregelmatigheidstoeslag bedraagt: € 431,09 bruto per maand (34% x € 15,40 x 19 x 4,33).
  • Het kan voorkomen dat er geen geschikte referentiefunctie beschikbaar is voor een specifieke bedrijfsfunctie. Je mist dus dit handvat. Het is aan te bevelen in dergelijke situaties zelf extra kritisch na te denken over de inhoud van de gewenste functie, waarbij je wellicht geholpen bent met referentiefunctieomschrijvingen uit andere branches. Deze zijn veelal online beschikbaar.
  • Voor de bepaling van het uurloon bij overwerk wordt uitgegaan van het schaalsalaris. De eventuele persoonlijke toeslag is niet van toepassing bij overwerk.
  • In artikel 2.35 lid b en 4.25 lid b staat vermeld dat gezocht wordt naar het functie-uurloon dat gelijk is aan of naast hoger is dan het garantie-uurloon. De betreffende medewerker wordt dus ingedeeld op het voorkomende bedrag.
  • Ja, de toekenning van een periodiek wordt gecompenseerd door het inschalen van bestaande medewerkers in het gelijke of naast hogere bedrag in de van toepassing zijnde salarisschaal. Uitzondering zijn nieuwe medewerkers, die tussen 1 juli en 1 oktober 2012 in dienst zijn gekomen en reeds zijn ingedeeld conform de nieuwe systematiek. Zij hebben wel recht op een periodieke verhoging per 1 januari 2013.
  • De oude persoonlijke toeslag (indien aanwezig) is ontstaan uit een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer. Cao-partijen zijn voor het vaststellen van het garantie-uurloon per 1 januari 2013 uitgegaan van een persoonlijke toeslag die structureel en voor onbepaalde tijd deel uitmaakt van het vaste salaris. Een persoonlijke toeslag die incidenteel en onder bepaalde voorwaarden verstrekt wordt, valt buiten het garantie-uurloon. De nieuwe persoonlijke toeslag ontstaat uit de cao-artikelen 2.35.c of 4.25.c. en mag, met uitzondering van de tijdelijke afkoopregelingen in de artikelen 2.35.e t/m i of 4.25.e t/m i, niet met wederzijds goedvinden worden beperkt. Afwijken van de cao in negatieve zin voor de werknemer is immers niet toegestaan.
  • Dat mag met ingang van 1 januari 2014 en enkel wanneer de medewerker een salaris heeft dat valt binnen het grijs gearceerde deel van de salaristabel in de cao. Uiteraard is het vooraf tevens toegestaan ter beoordeling, echter dan zonder hier de salarisontwikkeling aan te koppelen.
  • Bij de totstandkoming van de salaristabellen is gekeken naar de arbeidsmarktconcurrentiepositie van de salarissen in de bakkersbranche. Met andere woorden: waar komen de medewerkers uit de sector vandaan en waar stromen ze naar uit? Het blijkt dat dit voor commercie-functies (met name winkel) anders is dan voor de overige functies (productie, administratie, etc.). De salarissen van de commerciefuncties zijn daarom vergeleken met de salarissen uit de cao’s van het grootwinkelbedrijf (supermarkten), detailhandel en horeca. Voor de overige functies is aansluiting gezocht bij o.a. de CAO Zoetwaren en de BV Nederland als geheel.