Cover voor Oude pagina Sociaal Fonds Bakkersbedrijf – bewaren!

Oude pagina Sociaal Fonds Bakkersbedrijf – bewaren!

In grote lijnen houdt het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf zich bezig met:

 • scholing, vormings- en ontwikkelingswerk;
 • arbeidsomstandigheden;
 • arbeidsvoorwaarden in de CAO Bakkersbedrijf;
 • arbeidsmarkt;
 • arbeidsverhoudingen.

Het Sociaal Fonds heeft hiervoor doelstellingen opgesteld. Het geld dat nodig is om deze doelen te bereiken, haalt het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf uit een heffing over de loonsom van de bakkersbedrijven. Deze heffing is vastgelegd in de CAO Bakkersbedrijf, die het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend heeft verklaard.

In de statuten van de Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf is vastgelegd wat het Sociaal Fonds doet, hoe het bestuur is samengesteld en hoe het fonds functioneert.

Bestuursleden Sociaal Fonds

Het bestuur van de Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf bestaat uit:

 • Adem Akdeniz, voorzitter
 • Gé Hendricksen, vicevoorzitter
 • Joost Rekker, bestuurslid
 • Evert-Jan van de Mheen, bestuurslid
 • Wim Kannegieter, plaatsvervangend bestuurslid, penningmeester
 • Marie-Hélène Zengerink, plaatsvervangend bestuurslid

Subsidies

Voor de toekenning en het beheer van subsidies gebruikt het bestuur van de Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf een subsidiebestek. Dit subsidiebestek bevat een samenvatting van alle voorwaarden en voorschriften voor een subsidieverzoek, de uitvoering, verantwoording en aanvullende rechten en plichten.

Subsidievoorwaarden

Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf kent subsidies toe voor projecten of activiteiten die bij de doelstellingen van het fonds passen. Hiervoor gelden de Algemene subsidievoorwaarden Sociaal Fonds Bakkersbedrijf.

Format subsidieverzoeken

Wil je een subsidie aanvragen bij het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf?

Premiebetalingsvoorwaarden en financieringsreglement

Werkgevers moeten nota’s van de Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf in euro’s hebben betaald op de vervaldatum die op de nota staat. Betaal je via automatische incasso? Zorg er dan voor dat er voldoende saldo op de bankrekening staat om de nota te kunnen incasseren.

Betaal je de nota te laat, dan ben je onmiddellijk ‘in verzuim’:

 • Je betaalt dan wettelijke rente over de openstaande nota.
 • Betaal je na de eerste herinnering nog niet, dan ben je ook verplicht om de wettelijke en buitengerechtelijke incassokosten en andere kosten te betalen die de Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf maakt. Zie artikel 4 van het Financieringsreglement

In de volgende situaties kan de Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf vorderingen op jou onmiddellijk opeisen:

 • als de Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf informatie heeft waaruit blijkt dat je niet aan je (betalings)verplichtingen kunt voldoen;
 • bij liquidatie, faillissement of aanvraag van surseance van betaling.

Heb je vragen? Bel dan 050 – 522 50 15 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur), of mail naar sociaalfonds@bakkerspensioen.nl. Houd je werkgeversnummer bij de hand, zodat de administratie je beter kan helpen. 

Meer informatie lees je in het Financieringsreglement

Adres

Sociaal Fonds Bakkersbedrijf
Postbus 693
4200 AR Gorinchem
0183 82 29 66
info@sociaalfondsbakkersbedrijf.nl