Financieringsreglement

Sociaal Fonds Bakkersbedrijf

Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:

  • Fonds: Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf;
  • Werkgever: de werkgever als bedoeld in de CAO Bakkersbedrijf.

Artikel 2
De werkgever is jaarlijks een bijdrage verschuldigd aan het Fonds welke door een door het bestuur van het Fonds aan te wijzen administrateur zal worden geheven. De werkgever wordt ten aanzien van voormelde verplichting gekweten door betaling van het verschuldigde bedrag aan die administrateur.

Artikel 3
De bijdrage als bedoeld in artikel 2 bestaat uit een jaarlijks vast te stellen premie, gerekend over de voor de werkgever voor zijn onderneming geldende loonsom. Voor het loonbegrip wordt uitgegaan van het loon in de zin van hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen, met uitzondering van de bepaling terzake van de fiscale bijtelling van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto.

De hoogte van deze premie wordt vermeld in artikel 56 van de CAO Bakkersbedrijf. 

Artikel 4
Indien de werkgever de bijdrage, als bedoeld in artikel 2, niet uiterlijk op de vervaldatum van de factuur betaalt, is werkgever onmiddellijk in verzuim. Werkgever betaalt dan wettelijke rente over de openstaande factuur. Betaalt de werkgever na de eerste herinnering nog niet, dan is werkgever ook verplicht de wettelijke en buitengerechtelijke incassokosten en andere kosten die het Fonds maakt, te betalen.

De buitengerechtelijke incassokosten bedragen:

Hoofdsom + rente t/mTarief buitengerechtelijke kosten excl. btw
€ 250,-€ 37,-
€ 500,-€ 75,-
€ 1.250,-€ 150,-
€ 2.500,-€ 300,-
€ € 3.750,-€ 450,-
€ € 5.000,-€ 600,-
€ 10.000,-€ 700,-
€ 20.000,-€ 800,-
€ 40.000,-€ 1.000,-
€ 100.000,-€ 1.500,-
€ 200.000,-€ 2.500,-
€ 400.000,-€ 3.500,-
€ 1.000.000,-€ 4.500,-
meer€ 5.500,-

Het Fonds kan vorderingen op de werkgever onmiddellijk opeisen in de volgende situaties:

  • Als het Fonds informatie heeft waaruit blijkt dat de werkgever niet aan de (betalings)verplichtingen kan voldoen; 
  • Bij liquidatie, faillissement of aanvraag van surseance van betaling.