Cover voor Sociaal Fonds Bakkersbedrijf stopt in huidige vorm op 1 augustus 2025

Sociaal Fonds Bakkersbedrijf stopt in huidige vorm op 1 augustus 2025

Tijdens de bestuursvergadering van het Sociaal Fonds op 12 september jongstleden heeft de NBOV medegedeeld voornemens te zijn om zelfstandig verder te gaan en om met vakorganisaties aparte (cao-)afspraken waaronder een loonparagraaf overeen te komen.

Met dit besluit zal het Sociaal Fonds in haar huidige vorm per 1 augustus 2025 ophouden te bestaan. Het bestuur realiseert zich dat dit besluit grote gevolgen kan hebben voor organisaties die werken voor of namens het Sociaal Fonds dan wel (project) subsidie ontvangen en daarmee een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen van het fonds.

Om tot een gecontroleerde en verantwoorde afbouw van het construct te komen heeft het bestuur het secretariaat opdracht gegeven om een afbouwplan voor te bereiden die in de bestuursvergadering van december 2023 zal worden besproken.

Voorts heeft het bestuur besloten om voor 2024 zoveel als mogelijk uitvoering te blijven geven aan bestaand beleid. Subsidieverzoeken voor 2024 zullen volgens de normale procedure in behandeling worden genomen.

Het bestuur is zich ervan bewust dat deze mededeling vragen kan oproepen en verzoekt iedereen met vragen zich te melden bij het secretariaat. Zij zal deze vragen zo goed als mogelijk beantwoorden.

Nieuws uit de branche