Cover voor WGA-gatverzekering Plus

WGA-gatverzekering Plus

Verzekeren tegen de gevolgen van inkomensverlies

Met een WGA-gatverzekering kunnen werkgevers hun medewerkers verzekeren tegen de gevolgen van inkomensverlies bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

In 2015 heeft de Stichting Aanvullende Voorziening Arbeidsongeschiktheid Bakkerijsector (SAVAB) een mantelovereenkomst voor een WGA-gatverzekering gesloten met De Goudse Verzekeringen. De SAVAB bestaat uit:

 • de werkgeversverenigingen
  • NVB (industriële bakkerijen; opent in nieuw venster)
  • NBOV (ambachtelijke bakkerijen; opent in nieuw venster)
 • de werknemersverenigingen

Hoe werkt de WGA-gatverzekering Plus?

Op grond van artikel 33 Cao Bakkersbedrijf (‘Verzekering tegen het WIA-werknemersrisico’) sluit de werkgever (verzekeringnemer) een door de werknemer (verzekerde) gewenste verzekering af tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. De premie komt voor rekening van de werknemer en mag op het brutoloon worden ingehouden.

Je wordt opgeroepen om actief je medewerkers te verzekeren tegen het grote inkomensverlies bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Met een actieve opstelling en positieve medewerking laat je goed werkgeverschap zien.

Medewerkers die zich niet willen verzekeren, moeten een afstandsverklaring ondertekenen, inclusief een handtekening van de levenspartner.

WIA-calculator

De Goudse Verzekeringen heeft een WIA-calculator (opent in nieuw venster) ontwikkeld. Daarmee kun je berekenen wat langdurige arbeidsongeschiktheid financieel voor je medewerkers betekent.

Aanbod mantelovereenkomst Bakkerijsector 

 • Verzekering: WGA-gatverzekering Plus voor de bakkerijsector.
 • Verzekeringnemer: werkgever vallend onder de werkingssfeer van Cao Bakkersbedrijf.
 • Verzekerde: werknemer in dienst van verzekeringnemer.
 • Dekking: inkomen wordt tijdens de WGA-vervolguitkering of WGA-loonaanvullingsuitkering aangevuld tot 75% van het laatstverdiende loon (gemaximeerd op de WIA-loongrens).
 • Indexering: indexering is UWV-volgend met een maximum van 3% per jaar.
 • Premie: door een premiebijdrage van SAVAB wordt in 2024 slechts een premie van 0,274% in rekening gebracht.
 • Eindleeftijd: verzekering keert uit tot AOW-leeftijd.